Superior Essay Writers | Writing a letter to the principal
August 20, 2019
Superior Essay Writers | Cultural and demographical influences on food safety
August 20, 2019

Choose a research topic that interests. This can be any topic you would like to research either qualitatively or quantitatively. An example might be effectiveness of a tool for monitoring home administration of medications however you can choose any topic you like. Develop a tool for collecting data (be sure to keep it fairly simple in the interests of the project), find three subject matter experts and have them evaluate your data collection tool through interviews. Include their assessment of the effectiveness of the tool. Be sure to include any recommendations for change in the tool. Then describe how the tool will change based on the recommendations.All sources within the last five years

1. Min uppfattning är att Socialtjänstlagen är generellt sett en ramlag och som ger olika kommuner friheten att forma insatserna efter ortsbestämda villkor. Men man har, I och drug lagen, fått ett enormt stort ansvar som innebär skyldigheten att hjälpa människor att leva ett “normalt” liv utifrån flera samhälleliga aspekter. Man har prescription andra ord helt enkelt skyldighet att hjälpa dem som behöver hjälp. Det som jag först fill märke till och tycker är nämnvärt är att paragraf 1 I socialtjänstlagen är av rättighetskaraktär. Kan inte jag, eller du, som invånare I Gislaveds kommun eller I Tomelilla på något annat sätt sörja för våra egna behövligheter har vi rätt att få stöd, ekonomiskt och socialt bistånd och kontinuerlig tillförsel I livet. Skulle man hindras denna rättighet kan man överklaga till domstol. Det är inte bara dem som arbetar inom “socialen” som beslutar utifrån socialtjänstlagen, utan även praxis vägleder. Min uppfattning är att hela denna slack är skapad utifrån ett välfärdsresonemang som försvarar människor och ger dem en skälig levnadsnivå. Det är liksom grundläggande för hela vårt samhälle. Samhällets socialtjänst skall understödja cave individuelles rätt till sysselsättning, ett stitch och skolunderbyggnad. Soc. eller socialen, som också många kallar sanctum, skall kanalisera sig på att görs sig oberoende och förbättra och stärka individuella människors och gruppers egna resurser, och I arbetet skall man ta stor hänsyn till människans självbestämmanderätt, heder och integritet. Socialtjänsten ska vara bra för människor som behöver ekonomisk trygghet, likaså social trygghet samt arbeta för att gynna jämlika levnadsvillkor och verksamt deltaga I samhällslivet. Om man läser föregående mening en gång till förstår man cave som en ramlag, vilket medför att arbetet kan se olika ut I olika kommuner. Allt arbete, allt som socialtjänsten bidrar och arbetar efter är grundar sig I en demokratisk och solidarisk synsätt, vilket är ståndpunkten och sanctum basala grunden till hela systemet. Socialtjänsten ska även känna till och vara insatt I de aktuella levnadsförhållandena I kommunen, vara medications I samhällsplaneringen och hjälpa fram bra miljöer exempelvis genom att influera på olika beslut om bostadsområden. Miljön I samhället ska vara tillfredställande för horse shelter och ungdom, gamla och alla andra som behöver stöttning ifrån samhällets sida som alltid ska vara företagsam I denna fråga. De åtgärder socialtjänsten tar till skall vara av god kvalitet och individual skall vara tillgänglig och som även ska ha en användbar skolunderbyggnad och eller erfarenheter. För att uppnå målen I socialtjänstlagen arbetar kompetent individual såsom socionomer, psykologer, behandligsassistenter och socialpedagoger medications dessa frågor. Man vill framförallt förebygga sociala issue hos individer och grupper. Ett, vad vi definierar som socialt issue, kan vara allt ifrån att hamna I ungdomsgäng, psykisk instabilitet, missbruk eller kanske familjegräl. Det finns ett samspel mellan individ, grupp och miljö. Sätts detta samspel I obalans skapas således ett socialt issue. När det har uppstått gäller det, ur ett socialt behandlingsarbete perspektiv, att upptäcka nook, behandla cave och slutligen lösa problemet. För att kunna göra det arbetar man på olika plan: individ-och familjeinriktat, mellanhand när det gäller att finna utvägar för enskilda, social direktion och planläggning, social samverkan, och förändringsarbete av samhället. Det sociala arbetet innehåller mycket pedagogik vilket I sig är ett enormt stort ämne, men det innebär tasteless annat att kunna motivera människor till utveckling. Man hjälper och ger stöd och rådgivning till de människor som är utsatta på något sätt. Man vill kunna utveckla en individs eller en grupps egna resurser och insatser är att man alltid praktiskt arbetar prescription de involverade, exempelvis ger dem råd, informerar på olika offentliga platser, har olika samtal som rör problemet, ger budgetrådgivning, utreder familjefrågor såsom reception eller kanske vårdad av horse shelter, och ekonomiskt bistånd. Alla dessa insatser är olika verktyg för att kunna uppfylla de mål som anges I socialtjänstlagen. Bistånd ges till människor för att kunna tillfälligt hjälpa människor att ge ekonomisk trygg som I sin tur leder till jämlika levnadsvillkor I samhället. Som förälder kan man få rådgivning till hur man hanterar ungdomar I tonåren, vilket bidrar social trygghet, och som framför allt förebygger ytterligare sociala issue. Man stärker alltså och hjälper till att utveckla de egna resurserna hos en individ eller grupp. När man arbetar prescription individer sätter man upp vårdplan som innehåller syfte och målsättning medications behandling gemensamt drug klienten. Man arbetar alltid prescription respekt för individens självbestämmande och integritet. Han eller hon ska ha möjlighet att välja vilken structure av stöd man önskar. Det kan hända att andra organ I samhället måste blandas in I arbetet. Man följer vissa principer exempelvis frivillighet och självbestämmande som innebär att dessa är vägledande I handläggningen och att klienten själv bestämmer om han eller hon vill ta emot en viss insats. Givetvis är inte socialtjänsten kravlös, men man försöker så långt det går att respektera dessa två principer. Man måste ha en helhetssyn I sina handlägganden vilket innebär att man inte bara ser till problemet, utan också att detta ses till förhållandet till cave sociala miljön klienten switch I. Här brukar ofta andra organ I samhället komma in. Många har kanske samma issue men möjligheter att exempelvis få ett jobb eller en bostad är olika, som kanske visserligen hade löst ett visst issue, men att alla inte har samma förutsättningar till att få ett jobb eller bostad. Därför ser man alltid till en helhetssyn. Det finns många andra principer exempelvis normalisering eller närhet. Man vill ju gärna inte bli stämplad I samhället eller kanske utpekad, och därför använder socialtjänsten principen om normalisering när man försöker uppfylla mål. Jag gillar principen om närhet eftersom jag tror att arbetet effektiviseras enormt mycket när man delvis arbetar I klienternas trygga hemmiljö. Man gör en behandlingsplan som ska förklara behandlingsmetoderna och dess ändamål. När man talar om allmänt inriktade insatser kan man sprida data till offentligheten på olika sätt om att det finns en socialtjänstverkamhet. Insatser som verkar strukturellt kan vara att man deltar I samhällsplanering. Som sagt är det ramlag vi följer vilket innebär att det ser olika ut I hela landet. Det är alltså socialtjänstens insatser I samhället som skall främja människor, stöd och rådgivning I en mängd olika frågor, socialt och ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten hjälper dem som har issue drug kanske relationer, I familjen, på jobbet, I skolan, missbruksproblem, sociala tvister, förmedla kontakt medications andra samhällsorgan, upplysa offentligheten I olika frågor m.m. Allt är gott drug dessa insatser och de mål som lagstiftningen satt upp. Men jag föredrar att blotta verkligheten som nook är. Jag lämnar ingenting oprövat I verkligheten. Om man granskar 1 kap 1 § inser man snart att socialtjänsten har nästan hand om alla sociala frågor och vilken enorm mängd människor dem möter varje dag. Socialtjänsten måste inte bara hjälpa alla människor medications issue, utan också ständigt tillhandahålla kommunmedlemmarna drug data. Är det då möjligt att samtliga ärenden hos socialtjänsten får ett gott resultat? Det tror jag verkligen inte! När en slack är så pass omfattande som denna ställs verkligen socialtjänstens arbete på sin spets, minst sagt. Det finns massvis prescription fall som uppmärksammats I media när människor blivit dåligt behandlande av socialtjänsten. Jag tror inte det beror på lagstiftningen, utan hur socialtjänsten I vissa fall tolkar lagarna. Tänk burrow att ditt livsöde jongleras hos socialtjänsten, som det faktiskt gör p.g.a. deras ansvar, och att du måste förlita burrow på dem. Tänk då vilka konsekvenser det får om du får en felbehandling. Detta är både brist på lagstiftning och kunskap. Myndighetsoffer som står hjälplös har uppmärksammats I “kalla fakta” många, många gånger och det beror flat annat på socialtjänstlagens ibland alltför tunga mål: pensionärer som switch isolerat som samhället inte bryr sig om, unga standard som inte får behålla sitt horse shelter p.g.a. deras ålder m.m. Ska jag vara helt ärlig tror jag inte på att alla som arbetar inom socialtjänsten strikt och plikttroget följer vad som står I socialtjänstlagen. Myndighetsoffer är konsekvenser av slarv ifrån individual när det handlar om att sätta sig in en klients fall. Målen är allomfattande och pekar tydligt på vad socialtjänstlagen står någonstans. När man ser till missbruk inriktas lagen generellt till att reducera knarkandet, men helst avbryta det helt. Frivilligheten och rätt till självbestämmande ser jag som viktiga vägledningsprinciper I målsträvan. Man nämner inte ohälsa, men jag drar slutsatsen av att det som utgör upset för socialtjänstens mål kan vara en bidragande effekt till ohälsa, och att detta skall förhindras? Alla insatser som görs skall vara av hög kvalitet, och att man ska fästa avseende vid etiska perspektiv, och ekonomisprincipen ska beaktas givetvis. Nu menar jag inte att det handlar om snålhet, utan mera om största möjliga effekt på största möjliga antal. Då har man råd att hjälpa fler och fördjupat arbete. Allt som görs, alla insatser ska följa ett mål. Målet poängteras mycket har jag märkt. Livskvaliteten ska nästan vara garanterad. Vad jag menar drug “garanterad” är att det ska finnas en social circumstance som är ordnad. Det eko>

GET ANSWER

 

“Looking for a Similar Assignment? Get Expert Help at an Amazing Discount!”


Superior Essay Writers | Data Collection Evaluation by Experts in the Field was first posted on August 19, 2019 at 6:25 pm.
©2019 "Graduate Paper Help". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at support@graduatepaperhelp.com

 
"Is this question exact or similar to yours? We can help! Order now and Get 10% Discount! Use Code "Newclient"